Mahomet

Mahomet – Marzeniem Araba Muhammada ibn Abd Allaha, nazwanego później Mahometem, „najbardziej wychwalanym”, było zjednoczenie wszystkich plemion pod sztandarem nowej religii – islamu. Mahomet przyszedł na świat około 570 roku w Mekce i umarł w 632 roku w Medynie. Nie wiadomo jak wyglądał. Koran zabrania portretowania ludzi. Dlatego na ilustracji przedstawiającej podróż do nieba prorok nie ma twarzy, wnętrza meczetów zaś zdobione są ornamentem geometrycznym i inskrypcjami.

Trzy wielkie monoteistyczne religie świata wyrosły na pustyniach Arabii: jako pierwsza judaizm, następnie chrześcijaństwo, najpóźniej zaś islam. Jak dotąd nikomu nie udało się w przekonujący sposób wyjaśnić tego fenomenu. Czy głęboka samotność człowieka w bezkresie pustyni skłaniała go do poszukiwania boga? Jednego Boga? Czy ludy semickie były w jakiś sposób predestynowane do poszukiwania Boga i budowania zrębów religii?

Trzy wymienione tu religie pod wieloma względami są ze sobą powiązane. Chrze­ścijaństwo zalicza do swoich świętych ksiąg także Stary Testament, Pismo Święte Ży­dów, islam zaś uznaje – obok proroków żydowskich – także Jana i Jezusa. Jerozo­lima jest świętym miastem trzech religii. Równocześnie różnice były tak znaczne, że przez wieki wyznawcy poszczególnych religii toczyli ze sobą krwawe wojny. Po­tężne armie stawały pod sztandarami wia­ry i próbowały w imię swego boga podbić świat.

Dotyczy to przede wszystkim islamu. Już 100 lat po śmierci Mahometa wojska ka­lifa wtargnęły do Francji, gdzie dopiero Karol Młot zdołał powstrzymać ich napór. Na wschodzie podbiły wszystkie kraje, aż do granic Indii. Gdy Karol Wielki koro­nował się na cesarza świata chrześcijańskie­go, imperium islamskie było ponad 10 razy większe. W XVII w. Turcy stali u bram Wiednia. Dzisiaj islam ma ponad 500 mi­lionów wyznawców na całym świecie i jest drugą co do wielkości religią.

Mahomet, który dał początek tej świato­wej ekspansji, był początkowo zwykłym poganiaczem wielbłądów, później kierow­nikiem karawan kupieckich. Urodził się ok. 570 r. w Mekce. Pochodził z plemienia Kurajszytów, należał więc do lokalnej ary­stokracji kupieckiej, ale jego rodzina była zubożała, a on sam, utraciwszy wcześnie rodziców; dorastał w domu równie ubo­giego stryja. Do końca życia pozostał anal­fabetą. W wieku 25 lat ożenił się z bogatą, znacznie starszą wdową Chadidżą, u której od dawna pozostawał na służbie.

Niewątpliwie nie był jednak człowiekiem tuzinkowym, który zajmuje się swoimi in­teresami i zdobywa uznanie jako przewod­nik karawan. Przekazy mówią, że udawał się do samotnych jaskiń na górze Hira i tam medytował całymi dniami. Groma­dzenie bogactwa wyraźnie go nie zadowa­lało. Zbyt jaskrawo widział nędzę ubogich, niesprawiedliwość rządzących, marność życia, w którym liczył się tylko pieniądz. Od czasu do czasu stykał się z religią Ży­dów i chrześcijan, których spotykał w cza­sie wypraw kupieckich. Dlaczego Ara­bowie, pochodzący przecież także od Abrahama, nie mieli takiej wiary, która nadawałaby głębszy sens ich życiu?

Miał już 40 lat, gdy usłyszał wezwanie. Archanioł Gabriel objawił mu się „w ludz­kiej postaci, wsparty stopami na krawędzi nieba i przemówił: »Mahomecie, jesteś Wysłannikiem Allaha«”. Mahomet doznał objawienia. Od tej chwili głosił naukę swo­im krewnym oraz przyjaciołom i poszu­kiwał uczniów, których mógłby skupić wokół siebie.

Mahomet nie „wynalazł” Allaha. Od setek lat w niejasny sposób wspominano go w Kaabie, stojącej w centrum Mekki. Był czymś w rodzaju przeznaczenia, nieuchron­nego losu, do którego człowiek zbliża się niezbyt chętnie. W życiu codziennym Ara­bowie obcowali z bóstwami pomocniczy­mi, rządzącymi pospolitymi zjawiskami, jak np. bóg deszczu i bóg urodzaju. W cią­gu wieków w Kaabie zgromadzono setki ich wizerunków. Mimo że właściwie celem dorocznych pielgrzymek wszystkich Beduinów był Czarny Kamień, prawdopodobnie pierwotnie meteoryt, przyniesion wg. legendy przez archanioła Gabriela, to jednak większość ofiar składali swoim boż­kom, a następnie odwiedzali bazar.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *